https://owa.hnx.vn/ftp///cims/2019/1_W4/000000008066364_BCTC_QUY42018PPP.pdf

Quan hệ cổ đông khác