https://owa.hnx.vn/ftp///cims/2019/1_W4/000000008066340_BAO_CAO_TAI_CHINH_HOP_NHAT_QUI_4.2018.pdf

Quan hệ cổ đông khác