/public/userfiles/files/BB%20kiem%20phieu.pdf

/public/userfiles/files/NQ%2002.pdf

 

Quan hệ cổ đông khác